آلودگی هوا و عوامل اصلی آن

آلودگی هوا ناشی از دو عامل مهم می باشد: عوامل طبیعی و عوامل انسانی. هر کدام از این موارد می توانند به تنهایی موجب آلوده شدن هوا شوند اما بیشتر آلودگی هوای کره زمین ناشی از عوامل انسانی می باشد که در ادامه به توضیحات بیشتری در این زمینه می پردازیم.